Forbehold

Materialebeskrivelsen
Beskrivelsen af de materialer, som følger med boligen, findes i materialebeskrivelsen. Der tages forbehold for de på hjemmesiden nævnte materialer. De valgte og nævnte materialer er et udtryk for et generelt kvalitetsniveau. Der tages forbehold for produktændringer, udgåede produkter, projektændringer, ændringer i myndighedskrav, trykfejl og andre fejl.

3D visualiseringer
Alle 3D visualiseringer er tænkt alene som visualiseringer og er lavet med forbehold for ændringer. Der kan forekomme tekniske rørføringer og teknikskabe, som ikke er vist på 3D-visualiseringerne. 3D-visualiseringerne viser eksempler på løsninger og materialer, som kan vælges mod en merpris. Accessories medfølger ikke.

Plantegninger
Plantegningerne er ikke målfaste, og der tages forbehold for ændringer. Køber skal forvente, at teknikskabe og tekniske rørføringer vil forekomme i lejligheden.
Hjemmesiden er udarbejdet som et sælgers prospekt og skal ikke ses som en salgsopstilling. Under projektforløbet kan der forekomme ændringer, og indholdet på hjemmesiden og i materialet er med forbehold for ændringer.

Arealangivelser
Angivne mål og arealer på hjemmesiden herunder plantegninger er alene foreløbige, vejledende og illustrative, og køber kan derfor ikke støtte sig til disse angivelser. Der henvises i stedet til angivelser i salgsopstillingen og købsaftalematerialet.

Ny ejendomsvurderingslov:
Køber gøres opmærksom på, at det er vedtaget, at der skal træde nyt boligskattesystem i kraft pr. 1. januar 2020. Det forventes dog, at ikrafttrædelsestidspunktet udskydes til 1. januar 2024. Det nye boligskattesystem betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. Konsekvenserne heraf kendes endnu ikke. Ejendomsmægleren har derfor anslået værdierne for den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skatteloft i nærværende salgsopstilling. De anslåede værdier ligger til grund for de anslåede skattebetalinger i salgsopstillingens ejerudgifter.
Eventuelle afvigelser mellem salgsopstillingens værdier og beløb samt Vurderingsstyrelsens endelige værdier og opkrævede beløb, er sælger og sælgers ejendomsmægler uvedkommende. Køber opfordres til at søge egen og specifik rådgivning herom.

Tinglyst areal
Tinglyst areal er boligens ”fodaftryk” på jorden eller på etagen. Arealet måles til ydersiden af de begrænsende ydervægge i gulvniveau, inklusiv teknikskakte, som hører til boligen, men uden andel i fælles arealer. Er der et tilhørende pulterrum, kan dette ligeledes indgå i det tinglyste areal. Tinglyst areal er altså det areal man ejer og har eksklusiv råderet over.

Bruttoareal
Arealer i BBR opgøres efter bruttoarealprincippet. Det betyder, at bygningers arealer opgøres ved at måle i vandret plan på ydersiden af ydervæggene i plan med færdigt gulv. Boligens arealer opgøres ligeledes som bruttoetagearealer.
For lejligheder skal der derudover tillægges en andel af de fælles adgangsarealer som trappeopgang og eventuel svalegang samt de teknikskakte, som hører til boligen.